ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΦΥΛΛΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΑΔΑ: Ψ8Α346907Θ-ΟΤΒ

Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΦΥΛΛΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Ημερομηνία: 13/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/02/2024 12:30:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8Α346907Θ-ΟΤΒ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου