ΧΕ-410 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2388/2023 – ΑΔΑ: Ψ87146907Θ-ΤΨΗ

Θέμα: ΧΕ-410 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2388/2023
Ημερομηνία: 22/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/02/2024 15:03:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ87146907Θ-ΤΨΗ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου