ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ" – ΑΔΑ: Ψ76Ψ46907Θ-9ΙΥ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ"
Ημερομηνία: 20/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/02/2024 07:57:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ76Ψ46907Θ-9ΙΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου