ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΔΕΜΑΤΩΝ -ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ (ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣΜ. 904/2023) – ΑΔΑ: Ψ71846907Θ-4ΩΒ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΔΕΜΑΤΩΝ -ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ (ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣΜ. 904/2023)
Ημερομηνία: 13/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/02/2024 08:23:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ71846907Θ-4ΩΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου