ΧΕ-419 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1148/2021 – ΑΔΑ: Ψ6Ο946907Θ-Μ70

Θέμα: ΧΕ-419 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1148/2021
Ημερομηνία: 23/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/02/2024 15:03:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Ο946907Θ-Μ70
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου