ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2024 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΤΡΙΒΛΙΑ» (CPV: 33696500-0) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 42.327,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 52.485,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. – ΑΔΑ: Ψ5Ο746907Θ-0ΛΩ

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2024
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:
«ΤΡΙΒΛΙΑ»
(CPV: 33696500-0)
για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 42.327,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 52.485,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.
Ημερομηνία: 09/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2024 09:16:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5Ο746907Θ-0ΛΩ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου