Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΙΠΕΤΑ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΗ 1ML» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ4Η846907Θ-ΙΜ4

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΙΠΕΤΑ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΗ 1ML» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 20/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/02/2024 14:54:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Η846907Θ-ΙΜ4
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου