ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2024 Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ & ΣΥΡΙΓΓΕΣ» (CPV: 33141320-9 & 33141310-6) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.100,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 15.004,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. – ΑΔΑ: Ψ3ΛΞ46907Θ-ΟΥΒ

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2024
Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:
«ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ & ΣΥΡΙΓΓΕΣ»
(CPV: 33141320-9 & 33141310-6)
για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.100,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 15.004,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.
Ημερομηνία: 13/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/02/2024 07:43:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΛΞ46907Θ-ΟΥΒ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου