ΧΕ-339 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , RΑ’ 22 (6766.74), RΒ’ 22 (3487.17), R Γ’ 22 (558.97), R Δ 22 (6141.39) – ΑΔΑ: Ψ3ΙΚ46907Θ-4ΝΚ

Θέμα: ΧΕ-339 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , RΑ’ 22 (6766.74), RΒ’ 22 (3487.17), R Γ’ 22 (558.97), R Δ 22 (6141.39)
Ημερομηνία: 19/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/03/2024 15:08:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΙΚ46907Θ-4ΝΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου