Μέτρηση ενός Δοσίμετρου Σώματος Θερμοφωταυγ [ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ] – Μέτρηση Ατομικών Δοσιμέτρων Σώματος (01-09-2023 έως 31-12-2023) – ΑΔΑ: Ψ3Α246907Θ-ΔΥ7

Θέμα: Μέτρηση ενός Δοσίμετρου Σώματος Θερμοφωταυγ [ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ] – Μέτρηση Ατομικών Δοσιμέτρων Σώματος (01-09-2023 έως 31-12-2023)
Ημερομηνία: 01/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/02/2024 10:28:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3Α246907Θ-ΔΥ7
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου