Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «Ελαστικά Υπηρεσιακών Αυτοκινήτων». – ΑΔΑ: Ψ2ΟΣ46907Θ-ΚΓΛ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «Ελαστικά Υπηρεσιακών Αυτοκινήτων».
Ημερομηνία: 01/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/02/2024 13:48:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΟΣ46907Θ-ΚΓΛ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου