ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO: 9001: 2015 TMHMA AIMOΔΟΣΙΑΣ – ΑΔΑ: Ψ20Ψ46907Θ-0Ι8

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO: 9001: 2015 TMHMA AIMOΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 16/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/02/2024 10:20:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ20Ψ46907Θ-0Ι8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου