ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ) – ΑΔΑ: 9ΥΨΦ46907Θ-Υ4Β

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ)
Ημερομηνία: 06/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/02/2024 10:47:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΨΦ46907Θ-Υ4Β
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου