ΧΕ-456 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΑΔΑ: 9ΞΘ446907Θ-5ΒΛ

Θέμα: ΧΕ-456 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία: 29/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/03/2024 10:10:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΘ446907Θ-5ΒΛ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου