ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΦΟΡΜΟΛΗ 1 LIT ME KANOYΛΑ " – ΑΔΑ: 9ΞΧΖ46907Θ-8ΒΜ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΦΟΡΜΟΛΗ 1 LIT ME KANOYΛΑ "
Ημερομηνία: 07/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2024 13:48:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΧΖ46907Θ-8ΒΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου