ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ : "ΣΕΤ ΕΝΔΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 24FR ΚΑΙ 22FR" ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. – ΑΔΑ: 9Τ7Β46907Θ-Π7Ω

Θέμα: ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ :
"ΣΕΤ ΕΝΔΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 24FR ΚΑΙ 22FR" ΤΟΥ Γ.Ν.Χ.
Ημερομηνία: 20/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/02/2024 11:08:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Τ7Β46907Θ-Π7Ω
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου