ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ" ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣΜ. 1865/2023 – ΑΔΑ: 9Τ4Π46907Θ-Γ33

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
"ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ" ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣΜ. 1865/2023
Ημερομηνία: 14/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/02/2024 14:08:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Τ4Π46907Θ-Γ33
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου