ΧΕ-455 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΑΔΑ: 9ΨΧ646907Θ-ΩΚΔ

Θέμα: ΧΕ-455 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία: 29/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/03/2024 10:10:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΧ646907Θ-ΩΚΔ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου