ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΑΔΑ: 9Ψ8Λ46907Θ-1Μ4

Θέμα: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Ημερομηνία: 23/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/02/2024 10:46:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ8Λ46907Θ-1Μ4
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου