ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΠΙΣΚΕΥΣΗ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΟΥΡΗΡΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΧΕΙΡΓΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ )" – ΑΔΑ: 9ΟΚ946907Θ-Β03

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΠΙΣΚΕΥΣΗ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΟΥΡΗΡΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΧΕΙΡΓΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ )"
Ημερομηνία: 12/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/02/2024 14:47:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΚ946907Θ-Β03
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου