ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΟΠΣΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΛΙΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ" – ΑΔΑ: 9Μ3Δ46907Θ-ΖΞΦ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΟΠΣΥ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΛΙΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ"
Ημερομηνία: 26/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/02/2024 13:45:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Μ3Δ46907Θ-ΖΞΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου