ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ " ΑΤΜΟΠΑΓΙΔΑ 1/2" ΤΟΥ Γ.Ν.Χ – ΑΔΑ: 9ΚΚΕ46907Θ-ΒΑΜ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
" ΑΤΜΟΠΑΓΙΔΑ 1/2" ΤΟΥ Γ.Ν.Χ
Ημερομηνία: 08/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/02/2024 09:59:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΚΕ46907Θ-ΒΑΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου