ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ EKTEΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ " . (548/2023 , 754/2023) – ΑΔΑ: 9ΙΔΖ46907Θ-Ξ0Χ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ EKTEΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ " .
(548/2023 , 754/2023)
Ημερομηνία: 12/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/02/2024 13:44:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΔΖ46907Θ-Ξ0Χ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου