ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :" ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ & ACUMEN SENSOR ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤΑΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ " – ΑΔΑ: 9Γ3Ζ46907Θ-ΕΡΜ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :" ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ &
ACUMEN SENSOR ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤΑΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ "
Ημερομηνία: 26/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/02/2024 11:53:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Γ3Ζ46907Θ-ΕΡΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου