ΧΕ-435 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9ΕΗΞ46907Θ-Ζ7Ι

Θέμα: ΧΕ-435 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 28/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/03/2024 09:48:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΗΞ46907Θ-Ζ7Ι
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου