ΧΕ-422 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9Δ0Λ46907Θ-ΨΓ5

Θέμα: ΧΕ-422 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 23/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/03/2024 15:04:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Δ0Λ46907Θ-ΨΓ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου