ΧΕ-387 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 720/2023 – ΑΔΑ: 989Ω46907Θ-Ψ23

Θέμα: ΧΕ-387 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 720/2023
Ημερομηνία: 21/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2024 11:43:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 989Ω46907Θ-Ψ23
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου