ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ " ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣ. 2376//2023 – ΑΔΑ: 938046907Θ-8ΕΥ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ "
ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣ. 2376//2023
Ημερομηνία: 16/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/02/2024 11:57:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 938046907Θ-8ΕΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου