ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 1112/2023, 2602/2023 – ΑΔΑ: 90ΞΦ46907Θ-1ΜΣ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 1112/2023, 2602/2023
Ημερομηνία: 13/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/02/2024 09:53:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90ΞΦ46907Θ-1ΜΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου