ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΤΝ ( ΠΡΟΗΓ. ΔΕΣΜ 3188/2022,115/2023 ) – ΑΔΑ: 6ΤΑΜ46907Θ-5Τ9

Θέμα: ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΤΝ
( ΠΡΟΗΓ. ΔΕΣΜ 3188/2022,115/2023 )
Ημερομηνία: 08/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/02/2024 09:55:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΑΜ46907Θ-5Τ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου