ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3627-15/02/2024 – ΑΔΑ: 6ΣΚΥ46907Θ-ΦΔ4

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3627-15/02/2024
Ημερομηνία: 15/02/2024 11:10:16
Τελευταία Τροποποίηση: 15/02/2024 11:10:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΚΥ46907Θ-ΦΔ4
Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Λήψη αρχείου