ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :"ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΤΙΟΡΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ " ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣΜ.2641/2023 – ΑΔΑ: 6ΨΑΛ46907Θ-ΣΝΞ

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :"ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΤΙΟΡΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ "
ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣΜ.2641/2023
Ημερομηνία: 27/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/02/2024 11:54:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΑΛ46907Θ-ΣΝΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου