ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ :"ΤΡΥΒΛΙΩΝ" – ΑΔΑ: 6ΩΠΡ46907Θ-0ΡΨ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ :"ΤΡΥΒΛΙΩΝ"
Ημερομηνία: 28/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/02/2024 10:19:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΠΡ46907Θ-0ΡΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου