ΧΕ-430 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΓΚΥΛΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΝΕΕ46907Θ-Φ4Σ

Θέμα: ΧΕ-430 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΓΚΥΛΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 28/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2024 12:38:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΕΕ46907Θ-Φ4Σ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου