ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΙΩΝ, ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ" – ΑΔΑ: 6Ν8Θ46907Θ-ΨΩΦ

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΙΩΝ, ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ"
Ημερομηνία: 23/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/02/2024 12:53:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν8Θ46907Θ-ΨΩΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου