ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : " ΜΗΧΑΝΙΣΜΟI ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΓΚΕΛΟΥ ΚΩΔ.11.3303.13 ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ MODEL 3303 ΚΑΤ/ΤΗ PSILIAKOS & ΦΟΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 6005" – ΑΔΑ: 6ΚΠ946907Θ-ΠΙ9

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : " ΜΗΧΑΝΙΣΜΟI ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΓΚΕΛΟΥ
ΚΩΔ.11.3303.13 ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ MODEL 3303 ΚΑΤ/ΤΗ PSILIAKOS & ΦΟΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 6005"
Ημερομηνία: 12/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/02/2024 13:52:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΠ946907Θ-ΠΙ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου