ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ‘"ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΩΔ.Μ1038681 ΓΙΑ ΤΟ MHX/MA GENERAL ELECTRIC ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GE HEALTHCARE" – ΑΔΑ: 6Κ6146907Θ-ΤΑΘ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
‘"ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΩΔ.Μ1038681 ΓΙΑ ΤΟ MHX/MA GENERAL ELECTRIC ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GE HEALTHCARE"
Ημερομηνία: 09/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2024 12:54:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ6146907Θ-ΤΑΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου