ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2260/30-01-2024 & 3795/16-02-2024 Α.Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 93/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΑΔΑ: 6ΙΖΑ46907Θ-ΘΩ6

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2260/30-01-2024 & 3795/16-02-2024 Α.Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 93/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Ημερομηνία: 27/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/02/2024 14:52:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΖΑ46907Θ-ΘΩ6
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου