ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΥΓ. ΔΕΣΜ. 3062/2022,112/2023) – ΑΔΑ: 6ΙΝΨ46907Θ-2ΚΣ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(ΠΡΟΥΓ. ΔΕΣΜ. 3062/2022,112/2023)
Ημερομηνία: 09/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2024 09:50:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΝΨ46907Θ-2ΚΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου