ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣΜΕΥΣΗ 1974/2023) – ΑΔΑ: 6ΗΗΗ46907Θ-ΠΒΦ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
(ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣΜΕΥΣΗ 1974/2023)
Ημερομηνία: 13/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/02/2024 08:36:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΗΗ46907Θ-ΠΒΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου