Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. Π16/31-8-16 Θ.4 απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια του είδους " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ". – ΑΔΑ: 6Ι5Α46907Θ-41Η

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. Π16/31-8-16 Θ.4 απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια
του είδους " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ".
Ημερομηνία: 21/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/02/2024 08:08:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι5Α46907Θ-41Η
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου