ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΤΥΛΕΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ,ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛ.ΤΥΠΟΥ Τ,ΒΕΛΟΝΕΣ 8 G – ΑΔΑ: 6ΓΨΜ46907Θ-Ο3Λ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΤΥΛΕΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ,ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛ.ΤΥΠΟΥ Τ,ΒΕΛΟΝΕΣ 8 G
Ημερομηνία: 22/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/02/2024 08:56:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΨΜ46907Θ-Ο3Λ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου