ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΜΟΝΙΤΟΡ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ JERRY MEDICAL ΤΟΥ Τ.Ε.Π." – ΑΔΑ: 6ΦΛΦ46907Θ-ΣΕ6

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΜΟΝΙΤΟΡ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ JERRY MEDICAL ΤΟΥ Τ.Ε.Π."
Ημερομηνία: 16/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/02/2024 13:30:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΛΦ46907Θ-ΣΕ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου