Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΥΠΟΥ Τ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 69ΝΖ46907Θ-ΠΛ1

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΥΠΟΥ Τ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 13/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/02/2024 10:20:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΝΖ46907Θ-ΠΛ1
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου