ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ: "ΣΕΤ(ΣΥΣΚΕΥΗ) ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ 270cm" – ΑΔΑ: 696Κ46907Θ-ΔΟΚ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
"ΣΕΤ(ΣΥΣΚΕΥΗ) ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ 270cm"
Ημερομηνία: 19/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/02/2024 12:15:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 696Κ46907Θ-ΔΟΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου