ΧΕ-323 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 66ΒΝ46907Θ-8ΟΘ

Θέμα: ΧΕ-323 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 16/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/02/2024 07:34:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΒΝ46907Θ-8ΟΘ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου