ΧΕ-349 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , CΒ ‘ 2021 (746.86) , CB A 2022 (2972.27), R Α’ 2022 (16.26) – ΑΔΑ: 66ΠΦ46907Θ-9ΒΝ

Θέμα: ΧΕ-349 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , CΒ ‘ 2021 (746.86) , CB A 2022 (2972.27), R Α’ 2022 (16.26)
Ημερομηνία: 19/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/02/2024 07:37:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΠΦ46907Θ-9ΒΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου