ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2024 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ» (CPV: 33731110-7) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 97.070,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι 109.689,10€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. – ΑΔΑ: 663Φ46907Θ-3Λ6

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2024
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:
«ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ»
(CPV: 33731110-7)
για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 97.070,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι 109.689,10€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
Ημερομηνία: 09/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2024 08:33:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 663Φ46907Θ-3Λ6
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου