ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3/2024 «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣΟΥΣΙΕΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (CPV:33162100-4)» – ΑΔΑ: 663246907Θ-Ε42

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
3/2024 «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣΟΥΣΙΕΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (CPV:33162100-4)»
Ημερομηνία: 12/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/02/2024 12:33:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 663246907Θ-Ε42
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου