ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ". ΠΡΟΥΓ/ΝΗ ΔΕΣΜ/ΣΗ 2656/2023 – ΑΔΑ: 65Ρ446907Θ-1ΜΒ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
" ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ". ΠΡΟΥΓ/ΝΗ ΔΕΣΜ/ΣΗ 2656/2023
Ημερομηνία: 05/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/02/2024 09:27:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65Ρ446907Θ-1ΜΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου